tin bóng đá

tin bóng đá

(FAMA - Thuế) Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Bài viết dưới đây, FAMA sẽ hướng dẫn 03 bước thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý như sau:

Bước 1: Tại cơ quan thuế chuyển đi

Doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ sau:

- Nộp mẫu 08-MST (theo thông tư 105/2020/TT-BTC)

- Quyết định thay đổi trụ sở của doanh nghiệp

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC kèm phụ lục 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng) nếu tiếp tục sử dụng hóa đơn; thực hiện trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và nộp trực tuyến. Trong trường hợp hủy số hóa đơn chưa sử dụng, doanh nghiệp thực hiện thông báo hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC nộp trực tuyến và đưa vào chỉ tiêu hủy trên BC26/AC.

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc

Kết quả thủ tục hành chính: Doanh nghiệp nhận được Mẫu 09-MST (theo thông tư 105/2020/TT-BTC) có thông tin về hồ sơ thuế đã kê khai, thông tin thuế phát sinh, kỳ đã kiểm tra thuế và số lượng ấn chỉ tiếp tục sử dụng khi chuyển qua địa điểm mới.

Bước 2: Thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố

Doanh nghiệp sau khi nhận mẫu 09-MST, tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi dự định chuyển tới.

Lưu ý: Có một số trường hợp, cơ quan thuế chưa thực hiện chuyển thông tin trên hệ thống liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh dẫn đến việc đăng ký bị bổ sung. Tình trạng phổ biến "Doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế tại cơ quan thuế" thì doanh nghiệp cần liên hệ cơ quan thuế để cập nhật trên hệ thống.

Bước 3: Tại cơ quan thuế chuyển đến

- Đối với trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn tại Bước 1, doanh nghiêp nộp trực tuyến 2 hồ sơ sau (i) Thông báo điều chỉnh thông tin theo mẫu TB04/AC (ii) Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân (BK01/AC).

- Một số cơ quan thuế sẽ yêu cầu nộp mẫu 09-MST và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới để lưu trữ hồ sơ.

Trên đây là 3 bước thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở tại cơ quan thuế.

Chúc thành công.