bóng đá 24h

bóng đá 24h

Trình tự thủ tục và lưu ý khi chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

A/Về việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

Trích văn bản hợp nhất11/VBHN-BTC ban hành  1 5/05/2017

4. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng . Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mà có thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thì doanh nghiệp được lựa chọn: Ưu đãi trong năm chuyển đổi kỳ tính thuế hoặc nộp thuế theo mức thuế suất không được hưởng ưu đãi của năm chuyển đổi kỳ tính thuế và hưởng ưu đãi thuế sang năm tiếp theo.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A (DN A) kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 áp dụng theo năm dương lịch, đầu năm 2014 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/3 năm sau, thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi (năm chuyển đổi 2014) được tính từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/3/2014 (3 tháng), kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm tiếp theo (năm tài chính 2014) được tính từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 31/03/2015.

Ví dụ 2: Cũng trường hợp nêu trên nhưng DN A được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn thuế 2 năm, giảm 50% thuế TNDN trong 4 năm tiếp theo), năm 2012 bắt đầu được miễn thuế thì DN A sẽ hưởng ưu đãi thuế như sau (miễn thuế các năm 2012, 2013; giảm 50% thuế các năm 2014, 2015, 2016, 2017).

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn giảm 50% thuế theo kỳ tính thuế năm chuyển đổi 2014 thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm 50% thuế TNDN 3 năm tính thuế tiếp theo tính từ năm tài chính 2014 (năm tài chính 2014 từ 1/4/2014 đến 31/3/2015) đến hết năm tài chính 2016.

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn không hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN đối với kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi 2014 (kỳ tính thuế năm chuyển đổi 2014 kê khai nộp thuế theo mức thuế suất không được hưởng ưu đãi) thì doanh nghiệp được giảm 50% thuế TNDN từ năm tài chính 2014 (từ 01/4/2014 đến 31/3/2015) đến hết năm tài chính 2017.

B/Lập công văn thông báo Sở Kế hoạch đầu tư (trước đây là cơ quan thuế quản lý) trước khi áp dụng chuyển đổi

Trích công văn của Cục Thuế TP.HCM

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4065/CT-TTHT
V/v: Thay đổi niên độ kế toán

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 05 tháng 05 năm 2017

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Global Cybersoft (Việt Nam)
Địa chỉ: Tòa nhà Heios, Công viên PMQT, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Mã số thuế: 0302095470

Trả lời văn thư số CN/hn/A4217/003 ngày 10/01/2017 của Công ty về thay đổi niên độ kế toán, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1a, Điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội khóa 13 quy định:

“1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế;”

Căn cứ điểm đ, Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 03/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số Điều của Luật quản lý thuế quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.”

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định:

“4. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A (DN A) kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 áp dụng theo năm dương lịch, đầu năm 2014 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi (năm chuyển đổi 2014) được tính từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/03/2014 (3 tháng), kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm tiếp theo (năm tài chính 2014) được tính từ ngày 01/04/2014 đến hết ngày 31/03/2015.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày đã đăng ký chuyển đổi kỳ kế toán từ năm dương dịch (01/01 đến 31/12) sang năm tài chính (01/04 đến ngày 31/03) năm sau và áp dụng kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi bắt đầu từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017 thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế của kỳ tính thuế năm chuyển đổi (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017) chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc kỳ tính thuế năm chuyển đổi.

Khi thay đổi kỳ tính thuế từ năm dương dịch sang năm tài chính thì Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (để báo cáo);
- P.PC;
- P.KT2;
- Lưu: VT, TTHT.
102-24116912/17dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

Tóm lại:

Doanh nghiệp A (DN A) kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 áp dụng theo năm dương lịch, đầu năm 2022 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi (năm chuyển đổi 2022) được tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/03/2022 (3 tháng), kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm tiếp theo (năm tài chính 2022) được tính từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/03/2023.

1/Doanh nghiệp cần làm công văn thay đổi năm tài chính nộp Sở KHĐT chậm nhất trước 10 ngày kết thúc năm tài chính 2021 theo mẫu đính kèm. (trước đây làm công văn gởi cơ quan Thuế)

Lưu ý: có thể nộp công văn online  + kèm thông báo giấy ủy quyền cho người lập account nộp online trên Sở KHDT đối với trường hợp nộp tại TP.HCM

Link tải mẫu Google drive

Link tải mẫu One drive

2/Doanh nghiệp làm báo cáo tài chính quyết toán thuế TNDN bình thường cho năm 2021.

3/Doanh nghiệp làm báo cáo tài chính  quyết toán thuế TNDN cho kỳ tính thuế 3 tháng 2022từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/03/2022 (3 tháng)

4/Doanh nghiệp làm báo cáo tài chính quyết toán thuế TNDN cho năm tài chính tính từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/03/2023

5/Thuế thu nhập cá nhân tính theo năm dương lịch không thay đổi.


Phan Thanh Nam

CEO FAMA