xem bóng đá trực tiếp

xem bóng đá trực tiếp

Hiện nay, Paypal thanh toán được sử dụng khá phổ biến cho các cá nhân cũng như doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp dùng Paypal thanh toán thì có được khấu trừ thuế GTGT, thuế TNDN hoặc khi doanh nghiệp xuất khẩu dùng Paypal thu tiền khách nước ngoài có thỏa điều kiện xuất khẩu hoàn thuế VAT đầu vào ? FAMA trích dẫn 02 công văn sau đây để bạn đọc tham khảo

Công văn số: 42/TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/TCT-CS
V/v thanh toán qua tài khoản mở tại website Paypal

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Sutunam.
(Đ/c: tầng 17, tòa nhà C'Land, 156 ngõ Xã Đàn II, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4692/CT-HTr ngày 26/03/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số 05/2012/CV-CT ngày 20/4/2012 của Công ty TNHH Sutunam đề nghị hướng dẫn về việc thanh toán qua tài khoản mở tại website Paypal có được coi là thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước. Ngày 12/12/2012, Ngân hàng Nhà nước có công văn số 8181/NHNN-TT gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế). Căn cứ ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 8181/NHNN-TT thì:

- Paypal là một công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho khách hàng qua mạng Internet, có trụ sở chính đặt tại Mỹ và có trụ sở quốc tế đặt tại Singapore. Về bản chất, dịch vụ thanh toán trực tuyến qua website Paypal tương tự như dịch vụ trung gian thanh toán cung ứng Ví điện tử của một số tổ chức không phải là ngân hàng đã được NHNN chấp thuận thực hiện thí điểm tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Paypal chưa có hiện diện thương mại tại Việt Nam, chưa đăng ký và chưa được NHNN cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

- Về điều kiện chứng từ thanh toán qua dịch vụ trung gian thanh toán Ví điện tử làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT, trong hình thức thanh toán này, việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán phải được cả công ty cung ứng Ví điện tử và ngân hàng thương mại xác nhận mới đủ căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng thông qua hình thức Ví điện tử, sau khi có ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, ngày 27/4/2011 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1445/TCT-CS gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn.

Căn cứ hướng dẫn trên và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH Sutunam liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để được Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về dịch vụ thanh toán trực tuyến qua website Paypal.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Sutunam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK, CC-TCT
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Công văn1445/TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1445/TCT-CS
V/v điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7236/CT-TTHT ngày 04/11/2010 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm công văn của Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến đề nghị hướng dẫn về hình thức thanh toán thông qua ví điện tử. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến tham gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

“1.3. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:

a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào”.

Căn cứ hướng dẫn trên và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 2228/NHNN-TT ngày 21/3/2011, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ di động Trực tuyến (Công ty M_Service) được Ngân hàng Nhà nước cho phép cung cấp dịch vụ thanh toán thông qua ví điện tử theo hình thức như sau: khách hàng và nhà cung cấp mở tài khoản Ví điện tử tại Công ty M_Service, khách hàng chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng sang tài khoản Ví điện tử, thao tác này thực hiện trên điện thoại di động. Khách hàng mua hàng hoá, dịch vụ của nhà cung cấp, thanh toán bằng ví điện tử thì Công ty M_Service thực hiện chuyển tiền từ ví điện tử của khách hàng sang ví điện tử của nhà cung cấp, sau đó chuyển tiền về tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp, hình thức thanh toán này không dùng tiền mặt. Hình thức thanh toán trên được coi là đủ điều kiện về thanh toán qua ngân hàng trong việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT. Chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán được Công ty M_Service và Ngân hàng xác nhận, cung cấp cho khách hàng là căn cứ khi kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Công ty cổ phần dịch vụ di động Trực tuyến;
- Vụ PC, CST, TCNH (BTC);
- Vụ PC (TCT) (2); Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).Đ. Hà

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Qua 2 văn bản hướng dẫn của Tổng Cục thuế có thế nói là Ví thanh toán sẽ được xem như thanh toán không dùng tiền mặt nếu đơn vị cung cấp Ví có đăng ký với Ngân hàng Nhà nước VN và được cấp phép.

Paypal đến thời điểm này vẫn chưa có đại diện chính thức tại Việt Nam và cũng chưa đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, do đó theo chúng tôi, thanh toán qua Paypal chưa được xem là thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng nghĩa với việc dùng Paypal thanh toán thì không được tính vào chi phí được trừ (Thuế thu nhập doanh nghiệp) cũng như không được khấu trừ thuế GTGT. Đồng thơi,  nếu doanh nghiệp thu tiền xuất khẩu qua Paypal sẽ không được xem là thu tiền qua ngân hàng do đó không được xem là thỏa mãn điều kiện xuất khẩu.

Phan Thanh Nam