soi kèo bóng đa

soi kèo bóng đa

Theo hướng dẫn của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

1. Tiêu chí khai thuế theo quý

a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý . Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

b) Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau:

b.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

b.2) Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

2. Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

b) Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý , Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

c) Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

d) Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

Như vậy có thể kết luận:

1. Nếu năm 2020 đang kê khai theo tháng mà năm 2021 thỏa mảng điều kiện là doanh thu 2020 từ 50 tỷ trở xuống và đủ 12 tháng thì doanh nghiệp được quyền kê khai theo quý nhưng phải gửi văn bản theo phụ lục I của ND 126 trước 31/1/2021 (Tại điểm b khoản 2 Điều 9 của ND126). Còn nếu ko muốn theo quý thì cứ tiếp tục tháng mà ko gửi văn bản
2. Còn nếu năm 2020 đang kê khai quý và vẫn thỏa mãn điều kiện là doanh thu 2020 từ 50 tỷ trở xuống và đủ 12 tháng thì năm 2021 tiếp tục kê khai theo quý mà không cần gửi văn bản gì cho cơ quan Thuế.
Đến ngày hôm nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn NĐ 126 về phục lục 01 nên các công ty có thể sử dụng mẫu sau để thông báo cho cơ quan Thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Tháng sang Quý

Kính gửi: Chi cục thuế Quận Bình Thạnh

Tên người nộp thuế: Công Ty Dịch Vụ Kế Toán FAMA

Mã số thuế: 0313246851

Địa chỉ: 196 Vạn Kiếp, P3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: dịch vụ kế toán

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Tháng, do doanh thu năm 2021 của chúng tôi dưới 50 tỷ thỏa điều kiện theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP nên nay Công Ty Dịch Vụ Kế Toán FAMA đăng ký với cơ quan thuế được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Tháng sang Quý.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01 năm 2021

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

                             Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Phan Thanh Nam