Lưới bóng đá 11 người

Lưới bóng đá 11 người

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:9735/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10năm 201 5

Kính gửi:  Công ty TNHH IEC Tiếp vận Việt Nam
Địa chỉ: 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 01
Mã số thuế: 0303898343

Trả lời văn thư số 003/2015/CV ngày 10/8/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

- Tại Tiết b.5 Khoản 1 Điều 12 quy định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài (không phân biệt người gi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm cước vận chuyển quốc tế phải trả cho hãng vận chuyển (hàng không, đường biển).”

- Tại Khoản 1 Điều 13 quy định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“…

b.6) Doanh thu tính thuế TNDN của hãng vận tải biển nước ngoài là toàn bộ tiền cước thu được từ hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa và các khoản phụ thu khác mà hãng vận tải biển được hưởng từ cảng xếp hàng của Việt Nam đến cảng cuối cùng bốc dỡ hàng hóa đó (bao gồm cả tiền cước của các lô hàng phải chuyển tải qua các cảng trung gian) và/hoặc tiền cước thu được do vận chuyển hàng hóa giữa các cảng Việt Nam.

Tiền cước vận chuyển làm căn cứ tính thuế TNDN không bao gồm tiền cước đã tính thuế TNDN tại cảng Việt Nam đối với chủ tàu nước ngoài và tiền cước trả cho doanh nghiệp vận tải Việt Nam do đã tham gia vận chuyển hàng từ cảng Việt Nam đến một cảng trung gian.

b.7) Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài, (không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồmcước vận chuyển quốc tế phải trả cho hãng vận chuyển (hàng không, đường biển).”

Trường hp của Công ty theo trình bày ký hp đồng làm đại lý cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa cho một shãng giao nhận nước ngoài có chi hộ cho các hãng giao nhận ở nước ngoài tiền cước vận chuyn hàng hóa từ nước ngoài đến Việt Nam và ngược lại thì khi chi trả tiền cước vận tải quốc tếcho các hãng vận tải nước ngoài, phí giao nhận hàng hóa cho hãng giao nhận ở nước ngoài, Công ty có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế nhà thầu như sau:

+ Đối với cước vận tải quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài: Công ty khu trừ thuế TNDN theo tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với dịch vụ là 2%, doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ tiền cước thu được từ hoạt động vận chuyển hàng hóa và các khoản phụ thu khác mà hãng vận tải nước ngoài được hưởng từ cảng xếp hàng của Việt Nam ra nước ngoài (Cước vận tải quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam không phải chịu thuế nhà thầu).

+ Đối với dịch vụ giao nhận hàng hóa từ Việt Nam đi nước ngoài (không bao gồm cước vận tải quốc tế): Công ty khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu tính thuế, khấutrừ thuế TNDN theo tỷ lệ 5% trên doanh thu tính thuế (Dịch vụ giao nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, Công ty không phải khấu trừ thuế nhà thầu).

Khi lập hóa đơn cho khách hàng tại Việt Nam, Công ty ghi rõ trên hóa đơn khoản tiền thu hộ hãng giao nhận nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho hãng giao nhận nước ngoài (không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT Công ty khấu trừ nộp thay hãng giao nhận nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên. Khi cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế lại cho hãng tàu tàu, Công ty phải lập hóa đơn cho hãng tàu để kê khai np thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P hòng PC;
- P hòng KT 2;
- Lưu: HC, TTHT
2 580_ 6 678279 (05/10/2015)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga