Lịch trực tiếp bóng đá

Lịch trực tiếp bóng đá

Ngày 08/04/2020, Chính phủ ban hành nghị định số 41/2020/NĐ-CP  về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất

Tóm tắt nội dung nghị định như sau: (tải file excel theo link này)

Bảng 1: đối tượng gia hạn

STT Đối tượng gia hạn Điều kiện lĩnh vực Điều kiện lao động Điều kiện doanh thu
hoặc vốn
1 Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Không Không
Sản xuất, chế biến thực phẩm
Dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)
Sản xuất sản phẩm từ vật liệu rơm, rạ và tết, bện
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và phủ tráng kim loại
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Xây dựng
Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (xác định theo NĐ 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ); sản phẩm cơ khí trọng điểm (xác định theo QĐ 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ)
2 Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh Vận tải kho bãi Không Không
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lich và các hoạt động hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác
Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim
3 Doanh nghiệp siêu nhỏ Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng Lao động đóng BHXH bình quân năm không quá 10 người Doanh thu không quá
3 tỷ/năm hoặc tổng vốn không quá 3 tỷ
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ Doanh thu không quá
10 tỷ/năm hoặc tổng vốn không quá 3 tỷ
4 Doanh nghiệp nhỏ Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng Lao động đóng BHXH
bình quân năm không quá 100 người
Doanh thu không quá
50 tỷ/năm hoặc tổng vốn không quá 20 tỷ (không thuộc DN siêu nhỏ)
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ Lao động đóng BHXH
bình quân năm không quá 50 người
Doanh thu không quá
100 tỷ/năm hoặc tổng vốn không quá 50 tỷ (không thuộc DN siêu nhỏ)
5 Tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài Thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Không Không

Danh mục ngành kinh tế nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 được xác định theo QĐ số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống nền kinh tế Việt Nam

Bảng 2: Các khoản thu ngân sách được gia hạn

STT Các khoản thu được gia hạn Thời hạn gia hạn Kỳ gia hạn Hạn nộp
theo quy định
Hạn mới
(sau gia hạn)
1 Thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) 05 tháng Tháng 3/2020 20-04-20 20-09-20
Tháng 4/2020 20-05-20 20-10-20
Tháng 5/2020 20-06-20 20-11-20
Tháng 6/2020 20-07-20 20-12-20
Quý 1/2020 30-04-20 30-09-20
Quý 2/2020 30-07-20 30-12-20
2 Thuế TNDN 05 tháng Quyết toán năm 2019 30-03-20 30-08-20
Quý 1/2020 30-04-20 30-09-20
Quý 2/2020 30-07-20 30-12-20
3 Thuế GTGT, TNCN (hộ gia đình, cá nhân kinh doanh) Thuế phát sinh phải nộp
năm 2020
- Thuế khoán: chậm nhất ngày cuối cùng của mỗi quý
- Có sử dụng hóa đơn: ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế
31-12-20
4 Tiền thuê đất 05 tháng Kỳ đầu năm 2020 31-05-20 31-10-20

Tham khảo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất tại đây