bóng đá hôm nay tỷ lệ

bóng đá hôm nay tỷ lệ

Anh/chị chỉ làm việc tại CÔNG TY Z trong năm 202X và có nhu cầu quyết toán thuế  thu nhập cá nhân hoặc đủ điều kiện sau:

1 . Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
VD: Năm 2020 anh A ký HĐLĐ với Cty B >3 tháng, chỉ có thu nhập duy nhất tại Cty B. Đến thời điểm quyết toán thuế TNCN 2020 (31/03/2021) anh A vẫn đang làm việc tại Cty B => Anh A được ủy quyền cho Cty B QTT đối với phần thu nhập do Cty B chi trả. (Kể cả trường hợp làm việc đủ 12 tháng hoặc không đủ 12 tháng tại Cty B).

2.  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
VD: Năm 2020, Chị A có thu nhập tiền lương theo HĐ dài hạn tại Cty B. Đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác (Không ký HĐLĐ hoặc HĐLĐ dưới 3 tháng) là 90trđ, đã khấu trừ thuế TNCN 10%.
-Thu nhập vãng lai bình quân năm 2020 của chị A: 90trđ/12 tháng = 7,5trđ (<10trđ)
• Chị A thuộc diện phải quyết toán thuế, nếu không có yêu cầu quyết toán đối với thu nhập vãng lai và chị A vẫn đang làm việc tại Cty B => Chị A ủy quyền cho Cty B QTT 2020
• Cty B chỉ QTT thay chị A phần thu nhập do Cty B chi trả.
Nếu chị A có yêu cầu QTT phần thu nhập vãng lai thì chị A phải trực tiếp QTT với CQT (Các Cty trả thu nhập vãng lai cấp chứng từ KTT cho chị A).

Cá nhân cần làm giấy ủy quyền gởi kế toán để thực hiện quyết toán thuế năm 202X.

Anh chị chỉ cần điền tên, Quốc tịch và Mã số Thuế (anh/chị có thể tra cứu theo đường link http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp) của mình, sau đó in ra và ký tên nộp cho Cty (01 bản).

Trường hợp các anh chị không đủ điều kiện uỷ quyền quyết toán mà cần chứng từ khấu trừ thuế để tự đi quyết toán thì báo lại để kế toán xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Link tải Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN quyết toán thuế

Tóm lại:

1/Trong năm 202X, anh/chị chỉ ký hợp đồng lao động có thu nhập là tiền lương tại Công ty X thì ký mẫu 02 gởi cho kế toán=> kế toán sẽ thay mặt anh/chị quyết toán thuế TNCN

2/Nếu không thuộc trường hợp trên, vui lòng kiểm tra lại với kế toán xem có cần lấy biên lai khấu trừ thuế để tự quyết toán thuế TNCN hay không. (trong một số công ty thì Nhân sự cấp biên lai khấu trừ thuế TNCN).

Ghi chú: Thu nhập từ cho thuê nhà, thu nhập trúng xổ số, thu nhập cho thuê xe…..không phải là thu nhập tiền lương.