xem bóng đá trực tuyến

xem bóng đá trực tuyến

Bộ Tài Chính vừa cung cấp bản dịch một số CMKTQT (IFRS) để xin ý kiến chuyên gia, người làm nghề Kế toán và bạn đọc nói chung.

Nằm trong lộ trình triển khai, áp dụng IFRS vào Việt Nam, thời gian qua Bộ Tài chính đã gấp rút tiến hành dịch toàn bộ các CMKTQT sang ngôn ngữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ trích đăng các CM đã được các chuyên gia dịch để xin ý kiến góp ý từ các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán, kiểm toán trước khi chính thức ban hành và áp dụng trong thời gian tới!

Dưới đây là các bản dự thảo, chưa phải bản chính thức.

Đợt 01

Các CM đã dịch:

 1. Chuẩn mực số 23 (IAS 23) - Chi phí đi vay;
 2. Chuẩn mực số 20 (IAS 20) - Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ và công bố thông tin về sự hỗ trợ của chính phủ;
 3. Chuẩn mực số 37 (IAS37) - Dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng;
 4. IFRIC số 6 - Nợ phải trả phát sinh từ việc tham gia thị trường đặc biệt – Chất thải điện và thiết bị điện tử; và
 5. IFRIC số 21 - Các khoản phí;
 6. Chuẩn mực số 10 (IFRS 10) - Báo cáo tài chính hợp nhất.

Đợt 2

 1. Khung khái niệm cho Báo cáo tài chính;
 2. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 01 – Trình bày báo cáo tài chính;
 3. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 07 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 4. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 08 - Các chính sách kế toán, các thay đổi ước tính kế toán và các sai sót;
 5. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 10 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán;
 6. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 24 - Công bố thông tin về bên liên quan;
 7. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 27 - Báo cáo tài chính riêng;
 8. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 28 - Đầu tư vào công ty liên kết và công ty liên doanh;
 9. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 29 - Báo cáo tài chính trong điều kiện nền kinh tế siêu lạm phát;
 10. IFRS 1 Lần đầu áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế;
 11. Chuẩn mực báo cáo tài chính số 3 - Hợp nhất kinh doanh;
 12. Chuẩn mực báo cáo tài chính số 8 - Các bộ phận hoạt động;
 13. Chuẩn mực báo cáo tài chính số 10 - Báo cáo tài chính hợp nhất;
 14. Chuẩn mực báo cáo tài chính số 11 - Thoả thuận chung;
 15. Chuẩn mực báo cáo tài chính số 12 - Công bố lợi ích trong các đơn vị khác.

Đợt 3

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 02 - Hàng tồn kho;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 12 - Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 16 -Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 19 -Phúc lợi của người lao động;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 20 - Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ và công bố thông tin về sự hỗ trợ của chính phủ;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 21 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 23 - Chi phí đi vay

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 26 - Kế toán báo cáo các quỹ phúc lợi hưu trí;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 37 - Dự phòng nợ phải trả, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 38 - Tài sản vô hình;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 40 - Bất động sản đầu tư;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 41 - Nông nghiệp;

Chuẩn mực báo cáo tài chính số 5 - Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt;

Chuẩn mực báo cáo tài chính số 6 - Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản;

Chuẩn mực báo cáo tài chính số 14 - Các khoản hoãn lại theo luật định;

Chuẩn mực báo cáo tài chính số 15 - Doanh thu từ Hợp đồng với Khách hàng;

Chuẩn mực báo cáo tài chính số 16 - Thuê tài sản.

Link tải file:

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3